BØKER

»Kunsten

Denne Boken tar for seg fenomenet tilstedeværelse og betydningen tilstedeværelse har for eget liv og for samspill med andre. Gjennom praktiske oppgaver og refleksjonsøvelser gir boken deg anledning til å trene på systematisk selvobservasjon av egne tanker, følelser og kroppsfornemmelser. Dette setter deg bedre i stand til å mestre det som stresser deg i hverdagen. Samtidig øker din emosjonelle intelligens og din evne til å forebygge og løse konflikter. Boken viser hvordan tilstedeværelse virker inn på det å skape gode og helsefremmende relasjoner både i privatlivet og på arbeidsplassen. Forordet i boken er skrevet av Michael de Vibe som er er spesialist i allmennmedisin, forsker innen tilstedeværelse og seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Boken kan bestilles fra

Kommuneforlaget eller bestilles direkte hos

Arbeidsglede AS.

Les bokanmeldelse skrevet av professor emeritus i karkirurgi Andris Kroese

»Kunsten

Boken «Kunsten i samspill – Fra ord til handling» kom ut første gang i februar 2005, 2. opplag i april 2006. Boken baserer seg på de erfaringene jeg har gjort meg gjennom mange år som leder i helsevesenet, foredragsholder og kommunikasjonsveileder i offentlig og privat sektor.

Boken handler om sannhetens øyeblikk. Jeg påvirker deg, og du påvirker meg. Det er de synlige handlingene utført her og nå som gjelder, og denne boken angår alle som ønsker å bli mer bevisst på hvordan de selv kan oppfattes av andre. Hvor gode vi er på å være bevisst oppmerksomt til stede i de ulike relasjoner, er avgjørende for om det blir et godt samspill eller ikke.

Selv om boken har sitt utgangspunkt i et institusjonsmiljø, er observasjoner, beskrivelser og refleksjoner like relevante for hjelpere i hjemmebaserte tjenester. Boken er like aktuell uavhengig av om du arbeider i første eller andre linje-tjenesten. Prinsippene for god behandling av og omsorg for mennesker, er allmenngyldige. Bokens innhold vil derfor også være relevant http://www.wholesalejerseys1.com for de som arbeider med mennesker i andre sammenhenger enn det som beskrives i boken, det være seg innenfor ledelse, salg, skole m.m. Arbeidsmodellene vil være de samme og det gjelder å assosiere til sin egen hverdag og på den måten gi stoffet mening.

Hovedbudskapet i boken er at bevisst tilstedeværelse er nøkkelen til fornyelse og en måte å gi trygghet til andre på. Det gjelder å se bak menneskets fasade. Andre viktige temaer som tas opp, er ledelsens roller og ansvar i forhold til rammebetingelser, innhold og struktur. God ledelse betyr ryddighet og trygghet for den som er avhengig av hjelp og for den som gir hjelp.

Boken kan bestilles fra

Kommuneforlaget eller bestilles direkte hos

Arbeidsglede AS.

»Bevisst

CD

Tilstedeværelse er det som utgjør en av de små forskjeller i et møte som oppleves godt eller ikke godt. Vi kan ikke bli bedre i tilstedeværelse ved kun å snakke om det. Vi må trene og lære gjennom egen kropp, tanker og følelser.

Vi øver oss på å se på virkeligheten slik den er, og vi kaller denne måten å oppfatte på tilstedeværelse eller våkent nærvær. Vi blir mer klar over vår egen måte å oppfatte verden på. Vi blir mer bevisst ved at vi gjenkjenner, og dermed lettere kan, om det er ønskelig, foreta nye valg og justeringer.

Denne CD-en inneholder øvelser i bevisst oppmerksom tilstedeværelse – øvelser som forhåpentlig vil gjøre at du føler deg mindre stresset og dermed opplever en bedre livskvalitet og -glede.

CD’en kan bestilles fra

Kommuneforlaget eller bestilles direkte hos

Arbeidsglede AS.

jQuery(document).ready(function() {
jQuery(«#wpl-testimonial-lite59bf7d70a1af0»).slick({
dots: false,
infinite: true,
slidesToShow: 1,
slidesToScroll: 1,
official nfl jerseys stitched autoplay: true,
arrows: true,
prevArrow: «

«,
nextArrow: «

«,
responsive: [
{
breakpoint: 1000,
settings: {
slidesToShow: 1
}
},
{
breakpoint: 700,
settings: {
slidesToShow: 1
}
},
{
breakpoint: 460,
settings: {
slidesToShow: 1
}
}
]
});

});

#wpl-testimonial-lite59bf7d70a1af0.wpl-testimonial-section.wpl-testimonial-carousel {
padding-left: 50px;
padding-right: 50px;
}

»Artikler»