Fagfornyelse (LK20)

«Folkehelse og livsmestring» inngår som et nytt tverrfaglig tema i norsk grunnskole, i tillegg til«bærekraftig utvikling og demokrati/medborgerskap».

I ny overordnet del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20), utdypes verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen.  

«Folkehelse og livsmestring» skal gi elevene kompetanse som fremmer god fysisk og psykisk helse, og gi elevene mulighet til å ta ansvarlige livsvalg.

Fokuset settes på:

  • Utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet

  • Trygge mellommenneskelige relasjoner

  • Viktigheten av relasjonskompetanse og eget ansvar for å bidra inn i inkluderende fellesskap, som igjen bidrar til opplevelse av helse

  • Å ta bevisste valg

  • Viktigheten av å sette egne grenser samt respektere andres grenser

  • At livsmestring ikke bare handler om hvordan vi har det, men like mye om hvordan den enkelte tar det.

Livsmestring settes i et relasjonelt perspektiv.

  • «Måten» å være lærer på i samværet med elevene bygger på lærerens egen relasjonskompetanse.

  • Relasjonskompetanse blir ikke til kun ved å lese om den. Den må trenes og øves med nysgjerrighet.

  • Å skape et inkluderende læringsmiljø forutsetter lærerens grundige og reflekterende arbeid med seg selv og sine relasjoner.

Kjernen i den praktiske og erfaringsbaserte siden ved «Folkehelse og livsmestring» handler om den enkeltes behov for å oppleves som verdifull for andre, samt å kjenne tilhørighet til «flokken» sin.

Det foreligger mye forskningsbasert tilnærming for å trene på og utvikle den kompetansen som trengs for å få «folkehelse og livsmestring» til å bli noe annet enn ord og fine festtaler, og til å bli grunnleggende holdninger og væremåter vist i synlige handlinger.

Jeg har selv arbeidet med og studert relasjonskompetanse i ulike settinger i en årrekke. Jeg har siden 80-tallet vært opptatt av å sammenfatte tverrfaglig metakompetanse / kjernekompetanse, som finnes på tvers av ulike fag- og arbeidsfelter.

Relasjonskompetanse handler i korthet om å ta ansvar for deg selv, ta ansvar for hvordan du påvirker relasjonen og bidra til å skape et godt fellesskap basert på bl.a. verdiene respekt, empati, vennlighet og raushet.