Lederutvikling

Ledelse handler om å skape vekstmuligheter. Det å være leder kan være morsomt, utfordrende og krevende på flere plan. En leder skal kunne inspirere og motivere medarbeidere til å nå sine mål, være god rollemodell og skape stolthet.

En leder skal gi støtte til sine medarbeidere når det oppstår utfordringer.

En leder skal gi intellektuell stimulering, vise personlig respekt ved å se den enkelte ved å gi dem oppmerksomhet og se den enkeltes behov.  Hva krever dette? 

Bli en bedre leder

For å kunne lede andre på en god måte, er det viktig å kunne lede seg selv ved blant annet å være bevisst på hvilke tanker, følelser og forutinntatte holdninger som ligger til grunn for egen atferd. Hvordan er du når du for eksempel blir stresset? Hvordan er du som «deg på ditt beste»? Det handler i korthet om en viktig bevisstgjøringsprosess hos deg selv som leder.

Lederutvikling tydeliggjør retning og gir lederen nyttige verktøy. Det kan være ulike måter å kommunisere og samhandle på. Det kan gi lederen innsikt i hvordan egen lederstil påvirker medarbeiderne. Det gjelder å finne en lederstil som gir gunstig effekt i organisasjonen, både i forhold til medarbeiderne og til å skape de verdier som virksomheten er satt til å skape.

Prosessen og innholdet tilpasses den enkelte virksomhet i forhold til utfordringer den har.